Kooskõlastamine

Projekti/planeeringu/geoaluse kooskõlastamine

Vee- ja kanalisatsiooniprojektid koostab tegevuslitsentsiga projekteerija AS-i Tartu Veevärk info- ja arendusosakonnast antud ühendamistingimuste alusel. Projekteerija vastutab projekti vastavuse eest kehtivatele normidele, eeskirjadele ja muudele nõuetele.

Projekteerija, kes soovib kooskõlastada nii vee- ja/või kanalisatsioonirajatiste, kui ka teiste võrguvaldajate projekte/planeeringuid/geoaluseid, peab esitama avalduse projekti kooskõlastamiseks, avalduse blanketi saab AS-i Tartu Veevärk klienditeenindusest või siit /failid/. Avaldusele lisada projekt ning asendiplaani koopia.

Tööd koos vastavasisulise avaldusega palume tuua AS-i Tartu Veevärk klienditeenindajale (Tähe 118, Tartu; I korrus), kus nad registreeritakse ning edastatakse ülevaatamiseks info- ja arendusosakonda.

Iga esmaspäeva kella 17.00-ks laekunud tööd vaadatakse läbi jooksva töönädala lõpuks, hiljemalt reedel kella 16.00-ks.

Töö mittekooskõlastamisel fikseeritakse põhjused kirjalikult kooskõlastamise avaldusel ja tagastatakse töö paranduste sisseviimiseks esitajale. Suuremahuliste planeeringute ja projektide läbivaatamine võib võtta aega kauem kui 1 nädal ja sellest teavitatakse täiendavalt kooskõlastuse taotlejat.

Klienditeenindaja teavitab töö esitajat kooskõlastamisest või mittekooskõlastamisest.

Nõuded projektile

Vee- ja/või kanalisatsioonirajatise projekt peab sisaldama (kui ühendamistingimustes ei ole nõutud teisiti):

  • kinnistu ja sellega piirneva tänava üldplaani (mõõtkavas 1:500), millel on näidatud ühenduskohad ning kõik olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud ning nende põhiandmeid;
  • projekteeritavate torustike pikiprofiilid;
  • veemõõtesõlme, survetõsteseadmete, survepaakide, veemahutite ja reovee kohtpuhastite jooniseid;
  • välisvõrgumaterjalide, veemõõtesõlme ja survetõsteseadmete spetsifikatsioone;
  • seletuskirja veetarbimise suuruse ja reziimi, reovee hulga ja reostusnäitajate ning kanalisatsiooniuputuste vältimise abinõudega.