Andmekaitse

AS Tartu Veevärk Andmekaitsetingimused

AS Tartu Veevärk andmekaitsetingimuste dokumendiga fikseeritakse isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted, mille eesmärk on kaitsta füüsiliste isikute isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Andmekaitsetingimused lähtuvad eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (GDPR) ning isikuandmete kaitse seadusest.

AS Tartu Veevärk töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, ja ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks.

Andmekaitsetingimustes ei käsitleta seda, kuidas AS Tartu Veevärk töötleb juriidiliste isikute andmeid, ega seda, kuidas teised isikud töötlevad isikuandmeid. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist teistel veebilehtedel, millele viidatakse AS Tartu Veevärk veebilehel välislinkidega.

AS-il Tartu Veevärk on õigus käesolevat andmekaitsetingimuste dokumenti muuta vastavalt vajadusele, millisel juhul uus andmekaitsetingimuste dokument asendab käesolevat alates selle avalikustamise hetkest.

1. Üldsätted

1.1. AS Tartu Veevärk on juriidiline isik, registrikoodiga 10151668, aadressiga Tähe 118, 50107 Tartu.

1.2. Isikuandmeid võib AS Tartu Veevärk töödelda vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid.

1.3. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult AS Tartu Veevärk poolt volitatud isikutel. AS Tartu Veevärk järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtet ning avalikustab isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagamaks isikuandmete kaitse.

2. Mõisted

2.1. Andmesubjekt:füüsiline isik, kelle kohta on AS-il Tartu Veevärk teavet, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, koostööpartnerid, tööle kandideerijad ja töötajad.

2.2. Isikuandmed: igasugune teave andmesubjekti kohta. Näiteks nimi, isikukood, telefoninumber või aadress.

2.3. Isikuandmete töötlemine: igasugune isikuandmetega tehtav toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, avalikustamine, kustutamine või hävitamine.

2.4. Vastutav töötleja: AS Tartu Veevärk, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid.

2.5. Isikuandmetega seotud rikkumine: turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

3. Milliseid isikuandmeid Tartu Veevärk kogub ja mis alusel?

AS Tartu Veevärk töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks, avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või õigustatud huvi korral. Isikuandmete töötlemise eesmärk on seotud ettevõtte põhitegevusega, milleks on tagada ettevõtte klientidele ööpäevaringselt vee- ja kanalisatsiooniteenus. Samuti on isikuandmete töötlemise eesmärgiks tööle värbamine ning töötajate palga- ja personaliarvestus.

3.1. AS Tartu Veevärk töötleb kliendilepingute sõlmimiseks järgmiseid kliendi isikuandmeid:

3.1.1. isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed); 

3.1.2. kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress);

3.1.3. finantsandmed (pangakonto nr); 

3.1.4. muud andmed (tarbimiskoha andmed).

Andmesubjekti ja AS-i Tartu Veevärk tavapärase suhtluse ja teenuse osutamise tulemusel (kirjavahetus ja telefoniteenindus) tekkivad isikuandmed.

Need andmed on meile vajalikud selleks, et omaksime ülevaadet meievahelisest lepingulisest suhtest ning saaksime sõlmitud lepinguid ja esitatud tellimusi nõuetekohaselt täita, aga samuti selleks, et kajastada osutatud teenuste andmeid korrektselt oma raamatupidamises (raamatupidamise- ja maksuseadustest tulenev kohustus) ning lahendada võimalikke kaebusi ja õigusvaidlusi.

3.3. AS Tartu Veevärk töötleb vastutava töötlejana töölepingu ja võlaõiguslike lepingute alusel ning õigusaktidest (nt maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks järgmisi töötaja isikuandmeid:

3.3.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed;

3.3.2. töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;

3.3.3. perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega seotud puhkuste võimaldamiseks, surmatõend matusetoetuse maksmiseks, kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed;

3.3.4. finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks ja pensioniinfo;

3.3.5. andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli otsused, andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta.

3.4. Isikuandmeid töötleb AS Tartu Veevärk õigustatud huvi alusel ka oma haldusülesannete täitmiseks ja turvalisuse tagamiseks (sealhulgas töötajate ja klientide andmete registreerimisel andmebaasides).

4. Video- ja valvekaameraga kogutud andmed.

AS Tartu Veevärk töötleb jälgimisseadmetega kogutavat teavet õigustatud huvi alusel isikute ja vara kaitseks ning vastavuses andmesubjekti huvide ja õigustega.

4.1. AS Tartu Veevärk omanduses ja kasutuses olevate hoonete ja ruumide valve ning neis viibivate inimeste ja vara kaitse eesmärgil on AS Tartu Veevärgil õigustatud huvi kasutada videojälgimissüsteemi. Sel juhul juhindub AS Tartu Veevärk jälgimisseadmete kasutamise korrast.

4.2. Videojälgimisseadmetega jälgitavad on hoone lähiümbrus ja sissepääsud, pääsud korrustele ja vajaduse korral eriotstarbeliste ruumide uksed. Videojälgimissüsteemi kasutamisest hoones teavitatakse välisuksele pandud sildil.

4.3. Juurdepääs videosalvestistele ja reaalajas videopildile on AS Tartu Veevärk üksnes vastavate õigustega töötajal oma tööülesannete täitmiseks.

4.4. Kolmandad isikud, sealhulgas teised AS Tartu Veevärk töötajad, videosalvestistele ja reaalajas videopildile juurde ei pääse. Videosalvestised edastab AS Tartu Veevärk kolmandatele isikutele (nt Politsei- ja Piirivalveametile) ainult ametliku nõudekirja ja seadusjärgse kohustuse korral.

4.5. Videojälgimissüsteem salvestab videosalvestised AS Tartu Veevärk serveris, kus neid säilitatakse 30 kalendripäeva.

5. Tööle kandideerija isikuandmed:

5.1. AS Tartu Veevärk töötleb vastutava töötlejana peamiselt järgmisi tööle kandideeriva isiku andmeid:

5.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed, eelkõige ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

5.1.2. kontakteerumiseks vajalikud andmed: e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress;

5.1.3. töölevõtmiseks vajalikud andmed, näiteks hariduse, täienduskoolituse ja töökogemuse kohta.

5.2. Töötajate tööle võtmisel tutvuvad asjakohaste kandideerimise dokumentidega ainult töölevõtu protsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja nendes sisalduvaid isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. Kandidaatide isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sealhulgas pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

6. Andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

6.1. AS Tartu Veevärk võib isikuandmeid edastada osutatava teenuse raames või seadusest tulenevalt rangelt piiratud ulatuses kolmandatele isikutele (nt postiteenuse osutaja, audiitor, Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Andmekaitse Inspektsioon).

6.2. AS Tartu Veevärk ei edasta andmesubjektide isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. AS Tartu Veevärk lähtub isikuandmete säilitamisel dokumentide loetelus sätestatud tähtaegadest ja säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui AS-il Tartu Veevärk ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad:

7.1.1. raamatupidamise dokumente tuleb säilitada seitse aastat vastavalt raamatupidamise seadusele;

7.1.2. töölepinguid tuleb säilitada kümme aastat vastavalt töölepingu seadusele.

7.2. Kui tööle värbamisel ei osutu kandideerija valituks kustutatakse andmesubjekti esitatud dokumendid koheselt peale konkursi lõppemist.

7.3. AS Tartu Veevärk hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.

8. Andmesubjekti õigused

8.1. Õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Andmesubjektil on õigus võtta igal ajal oma nõusolek tagasi, juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

8.2. Õigus saada teavet. Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on AS-ilt Tartu Veevärk võimalus saada informatsiooni esitades paberkandjal (digitaalselt allkirjastatud) taotlus e-posti teel tartuvesi@tartuvesi.ee. 

8.3. Õigus tutvuda isikuandmetega. Andmesubjektil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ning saada töödeldavate isikuandmete koopia.

8.4. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on õigus paluda ebatäpsete isikuandmete parandamist ja täiendamist.

8.5. Õigus isikuandmete kustutamisele. Teatud juhul on andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks ja AS Tartu Veevärk on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

8.5.1. isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

8.5.2.andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

8.5.3. andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes;

8.5.4. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

8.5.5. isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita AS-i Tartu Veevärk suhtes kohaldatava liidu või Eest Vabariigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

8.6. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Andmesubjektil on õigus piirata enda andmete töötlemist järgmistel juhtudel:

8.6.1. andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab AS-il Tartu Veevärk isikuandmete õigsust kontrollida;

8.6.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

8.6.3. AS Tartu Veevärk ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

8.6.4. andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas AS Tartu Veevärk õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

8.7. Andmete ülekandmise õigus. Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on AS-ile Tartu Veevärk esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

8.8. Õigus esitada vastuväiteid. Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või AS Tartu Veevärk või kolmanda isiku õigustatud huvi korral. AS Tartu Veevärk ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui AS Tartu Veevärk tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

9. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

9.1. Õiguste teostamine: Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda AS Tartu Veevärk poole.

9.2. Kaebuste esitamine: 

9.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega AS Tartu Veevärk, Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. 

9.2.2. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad veebilehelt: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

10. Kontaktandmed

Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste ja ettepanekutega on võimalik ühendust võtta järgnevatel kontaktidel:

AS Tartu Veevärk

Tähe 118

50107 Tartu

tartuvesi@tartuvesi.ee