Meie eesmärgiks on säästlik ja ohutu vee tootmine

Säästlik ja ohutu vee tootmine

Tartu Veevärk peab oluliseks veehaarete kaitsmist, põhjaveevarude säästlikku kasutamist ja stabiilse survega kvaliteetse joogivee tagamist elanikkonnale. Kasutusest väljalangenud puurkaevud tampoonitakse ja tagatakse põhjaveekihtide reostuse vältimine. Säästlik ja ohutu vee tootmine on nii ettevõtte kui ka veevarude ja kliendi jaoks oluline põhimõte.

Töökindel ja kättesaadav veevõrk kõigile majapidamistele

Kõigil soovijatel peab olema võimalus liituda veevõrguga, tagatud peab olema veevõrgu kvaliteetne tehniline seisund, vajalik veesurve ja süsteemi töökindlus, samuti toimiv reo-ja sademevee kogumine, ärajuhtimine ning kõigil soovijatel peab olema võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga.

Kaasaegsetel lahendustel põhinev keskkonda säästev reoveepuhastus ja bioenergia tootmine

Vee puhastamise kvaliteet peab olema stabiilne, reoveepuhastusjaam on heas tehnilises korras ja töökindlus on tagatud, reovee puhastamisel tekkivad keskkonnaohtlikud jäätmed töödeldakse keskkonnaohutuks ja taaskasutatakse, samuti käivitatakse bioenergia tootmine.

Keskkonda säästev ühiskanalisatsioonivõrk

Selle eesmärgi raames peavad kanalisatsioonivõrgu ja pumplate tehniline seisund ja töökindlus oleks tagatud, energiakulud optimeeritud ja reo-ning sademevee ärajuhtimine toimuma tõrgeteta ning puhastamine olema normidele igati vastav. Igal meie teeninduspiirkonnas elaval inimesel peab olema võimalus ühiskanalisatsiooniga liituda. Samuti oleme võtnud eesmärgiks eraldada sademevee ja reovee kanalisatsioonivõrgus ning ehitada välja lahkvoolne kanalisatsioon teeninduspiirkonnas.

Rahulolev klient

Peame oluliseks tarbijakeskset teenindust, püüame oma kliente teenindada õiglaselt ja kiiresti, samuti soovime pakkuda tarbijale kvaliteetset ja kõigile normidele vastavat vett Tartu ühisveevärgist.

Tõhus organisatsioon ja haritud töötajad

Soovime juurutada avatud, efektiivset ja nüüdisaegset juhtimist, väärtustame intellektuaalset kapitali ja koolitusvõimaluste pakkumist töötajatele. Peame oluliseks parimate teenindusstandardite järgimist ja inimväärseid töötingimusi ja paindlikku töökorraldust.