Pildi autor::
Ragnar Vutt

Kliendilepingu sõlmimine ja tüüptingimused

Ainult kliendi volitatud esindaja või omanik saab sõlmida kliendilepingut.

  1. Omanik peab tõendama oma omandiõigust kinnistusameti kinnistusotsusega.
    Ettevõtete puhul peab ettevõtte esindaja esitama äriregistri kande B osa, millel on näha tehinguid sõlmima volitatud isikute nimed. Volitatud isik peab esitama lepingu sõlmimisel omaniku notariaalse volikirja.
  2. Volitatud esindajate või omanike isiku samasus tuleb tuvastada Eesti Vabariigi passi või autojuhilubade alusel.
  3. Uue ehitise korral tuleb esitada liitumislepingu koopia.
  4. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada akt veearvesti plommimise kohta.
  5. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada arve saatmise aadress (või e-aadress), kontaktisiku nimi, telefon ja elukoha aadress.
  6. Kliendilepingu uuendamisel (kui antud objektiga on juba leping olemas) tuleb esitada uuendamise põhjus (ettevõtte reorganiseerimine, omaniku vahetus vm).

Pärast torustike ja veemõõdusõlme valmimist ning ehitusnõuetele vastavaks tunnistamist sõlmitakse (või uuendatakse) liituja ja AS-i Tartu Veevärk vaheline kliendileping.

Kliendilepingu sõlmimise blanketi leiad siit ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise tüüptingimused siit.

Kinnistute veega varustamist ning kinnistute reo-, sademe-, drenaazivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ning puhastamise korraldamise ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kaudu reguleerib ning riigi, kohaliku omavalitsus, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused sätestab “Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitusmise põhimõtted Tartu linnas määrab “Tartu linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri” (Tartu Linnavolikogu 14.09.2006. a määrus nr.37)