Pildi autor::
Ragnar Vutt

Liitumine kinnistu omanikule

1. TAOTLUSE ESITAMINE

Liitumisprotsessi alustamiseks tuleb esitada liitumistaotlus. ( Liitumistingimuste taotlus) Täidetud taotlus koos blanketil loetletud lisadega tuleb esitada AS-i Tartu Veevärk info- ja arendusosakonnale:

1. Tuua klienditeenindusse Tähe 118, I korrus E-N 8 -17, R 8-16
2. E-postiga tartuvesi@tartuvesi.ee

2. LIITUMISTINGIMUSTE VÄLJASTAMINE

AS Tartu Veevärk vaatab ehitus õigusega liitumistaotluse läbi 30 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused
Juhul, kui taotlust ei ole võimalik mingil põhjusel rahuldada 30 päeva jooksul, võib pikendada tähtaega 15 kalendripäeva, teavitades sellest liitujat kirjalikult. Kui dokumendis on puudusi, lepitakse nende kõrvaldamise tähtajas eraldi kokku. Liitumistaotluse läbivaatamine ja liitumistingimuste väljastamine maksab 13,21 eurot (koos käibemaksuga).

3. PROJEKTI TELLIMINE

Koostatud liitumistingimuste alusel tellib liituja torustike ehitamiseks tööprojekti
vastavat litsentsi ja kogemust omavalt projekteerimisfirmalt. Projekt tuleb kooskõlastada kõigi võrguvaldajatega, muude huvitatud isikutega ning kohaliku omavalitsusega.

4. LIITUMISLEPINGU SÕLMIMINE JA LIITUMISTASU MÄÄRAMINE

Liitumislepingu sõlmimiseks esitab liituja ühe eksemplari kooskõlastatud tööprojektist koos kirjaliku taotlusega liitumislepingu sõlmimiseks info-ja arendusosakonda. Vajaliku blanketi leiab siit.
AS Tartu Veevärk korraldab projekti alusel hanke ehitusfirma leidmiseks ning arvutab parima pakkuja ehitushinna alusel liitumistasu. Liitumistasu hõlmab kinnistu ühisvee- ja/või kanalisatsioonivõrguga liitmiseks tehtavaid tegelikke kulutusi (torustike ja liitumispunktide ehitus, riigilõivud jne). Liitumistasu fikseeritakse liitumislepingus.
AS Tartu Veevärk viib läbi hanke, arvutab liitumistasu ning sõlmib liitumislepingu hiljemalt 30 päeva jooksul arvates vastava taotluse esitamisest, kui ei lepita kokku teisiti.
AS Tartu Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika, mis on kinnitatud Konkuretsiameti poolt 02.oktoober 2015.a otsusega nr. nr 9.1-7/15-013 leiab siit liitumistasu arvutamis metoodika.pdf

5. LIITUMISTASU MAKSMINE

Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset liitumistasu. Liitumistasu sisaldab liitumispunkti ja liitumist võimaldava ühisveevärgi- ja/või kanalisatsioonivõrgu vahelise torustiku rajamiseks tehtavaid kulutusi.
Klient, kes soovib muuta tehnilist lahendust, muuta liitumispunkti asukohta või suurendada tarvitatava vee ja/või heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise, peab sõlmima uue liitumislepingu ja tasuma liitumistasu. Liitumistasu sisse ei kuulu kinnistusisese torustiku ehitusmaksumus alates liitumispunktist.
AS Tartu Veevärk koostab liitumistasu arve pärast liitumislepingu allkirjastamist osapoolte poolt.

Arve palume tasuda tähtaegselt!

6. TORUSTIKE EHITAMINE

AS Tartu Veevärk korraldab liitumispunktide ehitamise ning torustike ehitamise tänava-alal kuni liitumispunktideni. Ehitustöödega alustatakse pärast liitumistasu laekumist AS-i Tartu Veevärk arvele. Kinnistusiseste torustike ehitamise liitumispunktist majani ning veemõõdusõlme ehitamise korraldab liituja vastavalt AS-i Tartu Veevärk väljastatud liitumistingimustele, AS Tartu Veevärk poolt kooskõlastatud projektile ja poolte vahel sõlmitud liitumislepingule. Vaata nõudeid veemõõdusõlme paigaldamiseks.
AS Tartu Veevärk esindaja teeb kinnistusisese torustiku ülevaatuse ja paigaldab veemõõdusõlme plommid.
Ehitatud kinnistusisese torustiku kohta esitab liituja maamõõdubüroo poolt koostatud teostusjoonised paberil ja digitaalselt.

7. VASTUTUSALA

AS Tartu Veevärk korraldab torustike ja liitumispunktide ehitamise tänava-alal ning vastutab kuni liitumispunktini ehitatud torustike ekspluatatsiooni ja korrashoiu eest.
Klient vastutab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise ja korrashoiu eest alates kinnistu liitumispunktist kuni majani.
Liitumispunkti täpne asukoht määratakse liitumislepingus.