Pildi autor::
Ragnar Vutt

Veemõõdusõlm

 1. Veemõõdusõlm peab reeglina asuma hoones, selle peatorupoolses küljes, kohe peale sisendustoru suubumist hoonesse või veemõõdukaevus, kohe peale sisendustoru suubumist kinnistule. Erandjuhul, kui veearvesti paigaldamiseks ei ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada AS-i Tartu Veevärk juhiste järgi veemõõdukaevu, mille minimaalne läbimõõt on 1,5 meetrit.
 2. Veemõõtesõlme sisustab klient.
 3. Ühisveevärgi liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud hargnemisi ning ühendustorustikul on lubatud vaid lahti võetamatud liitmikud (N: plastkeevis, Hawle ISO vmt).
 4. Veemõõdusõlm koosneb konsoolist ehk kandurist, nõutavatest sirgetest osadest enne ja peale veearvestit, tühjenduskraanist ja tagasilöögi klapist. (Joonis 1. Veearvesti paigaldamise tüüpskeem).
  • Konsool ehk kandur peab olema varustatud liigutatava hülsiga liidesega.
  • Konsool peab olema maandatud hoone peakilpi PE- latile.
  • Konsool peab olema jäigalt kinnitatud konstruktsioonide külge.
  • Arvesti peab olema paigaldatud vastavalt arvesti tootja nõuetele.
 5. Veearvesti ees ja taga peab olema sulgur, arvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp.
 6. Arvesti ette filtri (mudakoguri) paigaldamiseks peab olema projekt, mis on kooskõlastatud vee-ettevõtjaga. Filter (mudakogur) peab olema plommitud.
 7. Veemõõtesõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida. Peale veearvestit ning enne hoonepoolset kuulventiili paigaldada kolmik koos tühjenduskraaniga. Tühjenduskraan on ette nähtud surve mahavõtmiseks ja tühjendamiseks.
 8. Nõutavad sirged osad enne ja peale veearvestit peavad vastama veearvesti siseläbimõõdule (DN/ID)põhjusel, et veearvestisse sisenev ja veearvestist väljuv veevool oleks laminaarne, vältimaks turbulentsi, mis põhjustab mõõtevea. Antud nõudeid ei pea jälgima ultraheliveervestite puhul kui tootja seda ei nõua.
 9. Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis peavad kõik olema korralikult kinnitatud, sulguritega varustatud ja plommitud. Arvestid peavad olema ülestikku ning vahekaugusega vähemalt 300 mm. Tagasilöögiklapp võib neil olla ühine.
 10. Veemõõtusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veearvesti ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni veearvestini vee-ettevõtjaga.
 11. Veemõõtusõlmele pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega kaasnevad kulud.
 12. Kui ühisveevärgis on vabarõhk üle 500 kPa, võib veemõõdusõlme projekteerida ka survealandusseade.
 13. Veemõõdusõlmes ei tohi kastutada kõrvuti ja koos roostevaba ning messing (või vask) armatuuri komponente.
 14. Veemõõdusõlme paigaldada Taani firma Kamstrup ultraheli kaugloetav veearvesti. AS-le Tartu Veevärk edastada paigaldatud veearvesti KEM kood ehk krüpteerimisvõti (pdf formaadis) koos kasutajatunnuse ja salasõnaga.