Ülenurme ja Tõrvandi kvaliteedinäitajad

Ülenurme ja Tõrvandi alevike joogivee kvaliteedinäitajad

07.09.2014. a

Nii Ülenurme kui ka Tõrvandi alevikud saavad joogivett läbi veepuhastusjaamade, mis saavad oma vee 5-st erinevast puurkaevust. Missuguse puurkaevu vesi parajasti domineerib, sõltub üldisest veetarbimisest antud piirkonnas ning võib seetõttu ööpäeva jooksul ka muutuda. Kuna põhjavesi mõlemas piirkonnas on rauarikas, puhastatakse joogivesi üleliigsest rauast enne tarbijale suunamist Ülenurme ja Tõrvandi veepuhastusjaamades. Veepuhastusjaamadest väljuv joogivesi vastab EV-s ja EL-s kehtivatele joogivee normidele (Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrus nr 82, mis on identne Euroopa Liidus kehtivate ISO 98/83/EC normidega). Allpool esitatud tabelis on toodud andmed, millistes piirides Ülenurme ja Tõrvandi alevike joogivee kvaliteedinäitajad on ja missugused on Eesti Vabariigis (ja Euroopa Liidus) kehtivad piirnormid.
Vajadusel täpsema info saamiseks palume pöörduda AS Tartu Veevärk labori poole (tel 730 6233).

1. Mikrobioloogilised näitajad


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 0C PMÜ/1 ml 100 0-39

2. Keemilised näitajad


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Antimon μg/l 5,0 <0,01-0,01
Arseen μg/l 10 0,79-1,1
Benseen μg/l 1,0 <0,2
Benso(a)püreen μg/l 0,010 <0,001
Boor mg/l 1,0 0,245-0,370
1,2-dikloroetaan μg/l 3,0 <0,2
Elavhõbe μg/l 1,0 <0,1
Fluoriid mg/l 1,5 0,19-1,34
Kaadmium μg/l 5,0 <0,02
Kroom μg/l 50 1,0-3,5
Nikkel μg/l 20 <0,2-0,25
Nitraat mg/l 50 0,2-0,7
Nitrit mg/l 0,50 <0,003
Pestitsiidid μg/l 0,10 <0,005
Pestitsiidide summa μg/l 0,50 <0,005
Plii μg/l 10 0,04-0,47
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud μg/l 0,10 <0,005
Seleen μg/l 10 <0,7
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen summa μg/l 10 <0,3
Trihalometaanide summa μg/l 150 <1
Tsüaniidid μg/l 50 <2
Vask μg/l 2000 3,5-5,6

3. Indikaatorid


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Alumiinium μg/l 200 1,1-1,2
Ammoonium mg/l 0,50 0,10-0,29
Elektrijuhtivus (20 0C juures) μS cm-1 2500 527-785
Kloriidid mg/l 250 25-28
Mangaan μg/l 50 1,1-31
Naatrium mg/l 200 23,6-45,4
Oksüdeeritavus (PHT) mg/l 5,0 1,9-2,9
Orgaaniline süsinik (TOC) mg/l Ebatavaliste muutusteta 2,6-3,5
Raud mg/l 0,20 0,03-0,11
Sulfaat mg/l 250 4,6-4,7
pH pH ühik ≥6,5 ja ≤9,5 7,2-7,6
Hägusus NTU Ebatavaliste muutusteta <0,18
Maitse Palli Ebatavaliste muutusteta 1
Lõhn Palli Ebatavaliste muutusteta 1
Värvus kraadi Ebatavaliste muutusteta <0,18

4. Radioloogilised näitajad


Näitaja
Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Triitium Bq/l 100 <100
Efektiivdoos mSv/aastas 0,10 <0,10

5. Näitajad, millele piirsisaldust ei ole kehtestatud


Näitaja
Ühik Sisaldus Ülenurme-Tõrvandi joogivees
Üldkaredus mg-ekv/l 4,06-8,14
dH0 11,4-22,8
Kuivjääk mg/l 309-312
Bromodiklorometaan μg/l <0,2
Bromoform μg/l <0,2
Dibromoklorometaan μg/l <0,2
Kloroform μg/l <1
Tetrakloroeteen μg/l <0,2
Trikloroeteen μg/l <0,3
Baarium μg/l 310-778
Berüllium μg/l <0,01-0,01
Kaalium mg/l 8,2-9,5
Kaltsium mg/l 64,4-73,9
Magneesium mg/l 29-34,6
Strontsium μg/l 184-269
Koobalt μg/l 0,02-0,06
Molübdeen μg/l 1,4
Tallium μg/l <0,01
Toorium μg/l <0,02
Tsink μg/l 41,7-129
Uraan μg/l 0,06-0,5
Vanaadium μg/l 0,15-0,48