Nõuded veemõõdusõlme paigaldamiseks

Veemõõdusõlme paigaldamise tingimused


1. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees, kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C, et vältida veearvesti külmumist. Võimalusel projekteerida põrandasse sulgemisvõimalusega trapp.

2. Erandjuhul, kui veearvesti paigaldamiseks ei ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada AS-i Tartu Veevärk juhiste järgi kaevu.

3. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõtja jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist möödaviivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtte plomm.

5. Majja võib paigaldada peaveearvestitena ainult kuiva näidikukambriga majaveearvesteid (niiskuskindlad, vähemalt B täpsusklassi ja Eesti Vabariigi tüübikinnitust omavad).

6. Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse.

7. Enne ja pärast veearvestit on nõutav sulgur, veearvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp (kui klapp ei ole arvesti sisse ehitatud).

8. Arvesti ette filtri (mudakoguri) paigaldamiseks peab olema projekt, mis on kooskõlastatud vee-ettevõttega. Filter peab olema plommitud vee-ettevõtte poolt. Märkus: enamikesse veearvestitesse on mudakoguja juba sisse ehitatud.

9. Veemõõdusõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.

10. Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tingläbimõõdu pikkune ning järgnema kolme läbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulgurid.

11. Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis kõik peavad olema korralikult kinnitatud, sulguritega varustatud ja plommitud.

12. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemõõdusõlm ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni arvestini vee-ettevõttega.

13. Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud.

14. Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.