Laboratoorsete teenuste hinnakiri

AS-i Tartu Veevärk
LABORATOORSETE TEENUSTE HINNAKIRI


AS –i Tartu Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja vastab EVS-EN ISO 17025:2005 nõuetele kui katselabor. Proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vastavaid tunnistusi.

Põjavee- ja joogiveeanalüüside hinnakiri

Jrk. Analüüs Kuuluvus akredi-teerimis- alasse Hind ilma km-ta EUR Hind koos km-ga EUR
1. Hägusus + 4,50 5,40
2. pH + 2,75 3,30
3. Kuivjääk 105 0C - 7,50 9,00
4. Elektrijuhtivus + 2,75 3,30
5. Leelisus; HCO3- - 7,00 8,40
6. Oksüdeeritavus (PHT) + 7,00 8,40
7. Ammoonium; N-NH4+ + 7,00 8,40
8. Nitrit; N-NO2- + 7,00 8,40
9. Nitraat; N-NO3- + 8,50 10,20
10. Üldkaredus + 5,00 6,00
11. Kaltsium; Ca2+ - 5,00 6,00
12. Magneesium Mg2+ (eeldab ka Ca2+ määramist) - 1,00 1,20
13. Mangaan; Mn + 15,00 18,00
14. Üldraud; Feüld + 10,00 12,00
15. Sulfaat; SO42- + 6,25 7,50
16. Kloriid; Cl- + 7,00 8,40
17. Fluoriid; F- + 8,25 9,90
18. Sulfiid; S2- - 8,50 10,20
19. Lõhn + 1,65 1,98
20. Maitse + 1,65 1,98
21. Värvus + 2,50 3,00
22. Lahustunud hapnik + 6,50 7,80
23. Coli-laadsed bakterid + 6,50 7,80
24. Eshericia coli bakterid + 7,00 8,40
25. Fekaalsed enterokokid + 6,50 7,80
26. Kultiveeritavate mikroorg. kolooniate arv 220C + 6,00 7,20
27. Kultiveeritavate mikroorg. kolooniate arv 370C + 6,00 7,20

Joogivee tavaanalüüs (Sotsiaalministri määrus nr.82)

  Km-ta EUR Km-ga EUR  

Km-ta EUR

Km-ga EUR

Eshericia coli bakterid 7,00 8,40

Maitse

1,65 1,98
Coli-laadsed bakterid 6,50 7,80

Hägusus

4,50 5,40
Kolooniate arv 220C juures 6,00 7,20

Elektrijuhtivus

2,75 3,30
Värvus 2,50 3,00

pH

2,75 3,30
Lõhn 1,65 1,98 Pakett kokku 35,30 42,36

Keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs joogiveetorustiku käikulaskmiseks

  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Eshericia coli bakterid 7,00 8,40 Lõhn 1,65 1,98
Coli-laadsed bakterid 6,50 7,80 Maitse 1,65 1,98
Fekaalsed enterokokid 6,50 7,80 Hägusus 4,50 5,40
Ammoonium 7,00 8,40 Elektrijuhtivus 2,75 3,30
Värvus 2,50 3,00 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 42,80 51,36


Joogiveeallikana kasutatava põhjavee keemiline- ja mikrobioloogiline analüüs (Sotsiaalministri 02.01.2003.a. määrus nr.1)

  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Eshericia coli bakterid 7,00 8,40 Lõhn 1,65 1,98
Coli-laadsed bakterid 6,50 7,80 Mangaan 15,00 18,00
Fekaalsed enterokokid 6,50 7,80 Nitraat 8,50 10,20
Kolooniate arv 220C 6,00 7,20 Nitrit 7,00 8,40
Ammoonium 7,00 8,40 Oksüdeeritavus (PHT) 7,00 8,40
Hägusus 4,50 5,40 Üldraud 10,00 12,00
Elektrijuhtivus 2,75 3,30 Sulfaat 6,25 7,50
Fluoriidid 8,25 9,90 Värvus 2,50 3,00
Kloriidid 7,00 8,40 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 116,15 139,38
Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes.

Heitvee-, reovee- ja pinnaveeanalüüside hinnakiri


Jrk. Analüüs Kuuluvus akredi-teerimis- alasse Hind ilma km-ta EUR Hind koos km-ga EUR
1. pH + 2,75 3,30
2. Hõljuvained + 8,00 9,60
3. Elektrijuhtivus + 2,75 3,30
4. Oksüdeeritavus (PHT) + 7,00 8,40
5. Biokeemiline hapnikutarve; BHT7 + 12,00 14,40
6. Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve; KHT + 17,00 20,40
7. Ammoonium; N-NH4+ + 7,00 8,40
8. Nitrit; N-NO2- + 8,00 9,60
9. Nitraat; N-NO3- + 8,50 10,20
10. Üldlämmastik; Nüld + 13,00 15,60
11. Üldfosfor; Püld + 13,00 15,60
12. Fosfaat; PO43- - 9,00 10,80
13. Sulfaat; SO42- + 6,25 7,50
14. Lahustunud hapnik + 6,50 7,80
15. Tuhasus, põletusjääk - 12,00 14,40
16. Kuivaine 105 0C - 7,50 9,00
17. Naftasaadused (gravimeetria) + 48,25 57,90

Heitvee- ja reoveeanalüüside paketid

Heit- ja reovee 4 maksustatavat komponenti

 

Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Hõljuvaine 8,00 9,60 Üldlämmastik 13,00 15,60
BHT7 12,00 14,40 Üldfosfor 13,00 15,60
Pakett kokku 46,00 55,20
Heit- ja reovee 6 maksustatavat komponenti
  Km-ta EUR Km-ga EUR   Km-ta EUR Km-ga EUR
Hõljuvaine 8,00 9,60 Üldlämmastik 13,00 15,60
BHT7 12,00 14,40 Üldfosfor 13,00 15,60
KHT 17,00 20,40 pH 2,75 3,30
Pakett kokku 65,75 78,90

Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes

Proovide võtmine, transport ja tulemuste väljastamine

  Km-ta EUR Km-ga EUR

Proovi võtmine atesteeritud proovivõtja poolt ühest proovivõtupunktist

15,00 18,00

Transport proovivõtmiseks väljaspool Tartu linna (km hind)

1,00 1,20
Proovide uuringute tellimisel on vajalik eelnev konsultatsioon laboriga proovi koguse, taara ja proovitoomise aja suhtes
Kiireloomuliste tööde korral, sh. ka plaaniväliste kordusproovide võtmisel ja analüüsimisel Tartu linna asutuste
ülereostustasu määramiseks, rakendatakse hinnalisa kuni 50%

Plaaniväliste kordusproovide võtmine ja analüüsimine Tartu linna asutuste ülereostustasu määramiseks 120,00 eur + 20% km =144,00 eur